Pravidla poskytovaní služeb


 

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ SLUŽEB

 

PRAVIDLA SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKOU FORMOU

 

Obecná ustanovení

 

1. Pojmy použité v Pravidlech znamenají:

 1. Ceník – ceník služeb, zpřístupněn pacientovi před uzavřením smlouvy, specifikující odměnu, kterou má dostat Poskytovatel služeb za poskytnuté služby; Ceník je k dispozici na Platformě;

 2. E-Konzultace - služby poskytované elektronicky za podmínek stanovených v Pravidlech o E-konzultacích;

 3.  Expert - subjekt poskytující informace o zdravotním stavu za podmínek stanovených předpisy o E - konzultaci:

- jménem a ve prospěch Telmedicin Sp. z o.o. nebo

- jako nezávislý terapeutický subjekt nebo nezávislý odborník v rámci individuální lékařské praxe.

 1. Formulář - online formulář, ve kterém pacient doplní údaje potřebné k poskytování telemedicínských služeb v souladu s předpisy o E-Konzultaci;

 2. Harmonogram - harmonogram dostupnosti Konzultantů a Expertů;

 3. Heslo - řetězec znaků, které se používají k získání autorizovaného přístupu k Profilu na Platformě a používají se k identifikaci Pacienta při poskytování Služeb, řetězec znaků je určen nezávisle osobou, která zaregistrovala Profil nebo Pacienta, nebo automaticky odeslána systémem během registrace profilu, je to nejméně 8 znaků, obsahujících malá a velká písmena, číslice nebo speciální znaky;

 4. Katalog - souhrn informací o dostupných specializacích, z nichž Konzultanti a Experti poskytují služby spolu se všemi informacemi požadovanými zákonem

 5. Konzultant - subjekt poskytující služby ve formě elektronických návštěv v souladu s pravidly uvedenými v nařízení o E-konzultacích

- jménem a ve prospěch Telmedicin Sp. z o.o. nebo

- jako nezávislý lékařský subjekt nebo nezávislý odborník v rámci individuální lékařské praxe;

 1. Přihlašovací jméno - e-mailová adresa pacienta, která byla uvedena při uzavření smlouvy. Adresa se používá pro každý přístup do Profilu;

 2. Organizátor - Telmedicin Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, zapsaným v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem hlavního města Varšavy, XII. obchodního oddělení národního registru pod číslem KRS: 0000516452.

 3. Platforma - aplikace je dostupná na internetové adrese www.telemedi.co nebo ve formě aplikace pro mobilní zařízení, která je součástí teleinformačného systému, který umožňuje poskytování služeb platformy;

 4. Profil - individuální a autorizovaný účet pacienta na Platformě;

 5. Předpisy - tato nařízení;

 6. Organizační řád - organizační předpisy Poskytovatele služeb, vypracované na základě ustanovení uvedených v předchozím textu, zveřejněné na internetové stránce www.telemedi.co;

 7. Pravidla služeb E-konzultaci - Pravidla pro poskytování E-konzultačních služeb prostřednictvím e-mailu, uvedené v části III. pravidel;

 8. Pravidla Platformy - Pravidla pro poskytování přístupové služby "Platforma Telemedi.co" elektronickými prostředky, které jsou uvedeny v části II. pravidel;

 9. Smlouvy - Smlouvy o poskytování přístupových služeb a služeb E-konzultací, uzavřené na základě Pravidel Platformy a Pravidel E-konzultačních služeb;

 10. Přístupová služba - přístupová služba "Platforma Telemedi.co", kterou poskytuje Poskytovatel služby a/nebo Odborník a/nebo Konzultant elektronickou formou, spočívající v poskytování přístupu a organizování E-konzultačních služeb;

 11. Služby - služby poskytované na základě Pravidel;

 12. Poskytovatel služeb: Telmedicin Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem hlavního města Varšavy, XII. Obchodní oddělení národního registru pod číslem KRS: 0000516452) a/nebo odborník a/nebo konzultant

 13. Pacient - fyzická osoba, která má více než 18 let a nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, včetně fyzické osoby podnikající v podnikatelské oblasti, která využívá přístupovou službu poskytovanou poskytovatelem služeb a/nebo odborníkem a/nebo konzultantem. Pacient může být nezletilý nebo osoba, která nemá plnou právní způsobilost v této oblasti, pokud ji zastupuje právní představitel.

 

2. Na tato Pravidla se vztahují zejména tyto právní akty:

 1. Zákon o telekomunikacích - zákon ze dne 16. července 2004, Telekomunikační zákon (Sb. Z. z roku 2014, položka 243, ve znění pozdějších předpisů);

 2. zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. Z. z roku 2013, položka 1422, ve znění pozdějších předpisů);

 3.  zákon o lékařské činnosti - zákon ze dne 15. dubna 2011 o lékařské činnosti (Sb. Z. z roku 2015, bod 618, ve znění pozdějších předpisů);

 4. Zákon o právech pacientů - zákon ze dne 6. listopadu 2008 o právech pacientů a ombudsmanovi práv pacienta (Sb. Z. z roku 2016, bod 186, ve znění pozdějších předpisů);

 5. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) o ochraně údajů),

 6. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (Sb. z. z roku 2016, bod 380, ve znění pozdějších předpisů)

 7. předpisy platné v dané zemi pro činnosti poskytované nezávislým expertem a/nebo konzultantem

 

3. Pravidla jsou k dispozici bezplatně na internetové stránce www.telemedi.co způsobem, který je umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenávat obsah.

4. Pokud pacient přijímá Pravidla, souhlas zahrnuje i skutečnost, že Služby jsou poskytovány prostřednictvím elektronické komunikace.

5. Pokud spojení s konzultantem není možné, je obtížné nebo trvá příliš dlouho a zdravotní stav pacienta nebo jeho zdravotní stav se zhoršuje, pacient by měl okamžitě vyhledat pomoc ve zdravotnickém zařízení.

6. V případě náhlého zhoršení zdraví nebo vlastní pohody by měl pacient okamžitě zavolat na tísňové číslo 112 nebo na jiné číslo platné v dané zemi, aby si zavolal záchrannou službu nebo navštívil nejblíže zdravotnické zařízení.

7. Kontakt nebo pokus o kontaktování konzultanta se nesmí oddálit ani nahradit realizaci činností uvedených v bodě. 5 a 6.

8. Tato Pravidla platí přiměřeně pro Smlouvy uzavřené s korporátními klienty v rozsahu neupraveném v těchto smlouvách.

9. Ve věcech neupravených v Pravidlech se použijí obecně platné právní předpisy.

 

Pravidla používaní Platformy

 

§ 1. Obecná ustanovení

 

1. Pojmy použité v nařízeních o platformě znamenají:

 1. Paušál - způsob úhrady plateb za Služby podle cen uvedených v Ceníku nebo ve zvláštní smlouvě;

 2. Asistent - fyzická osoba jmenovaná Poskytovatelem služeb na registraci Pacienty, poskytování základních informací o Službách prostřednictvím Infolinky, provozování telekomunikačního systému a dostupnost Konzultantů a Služeb. Asistent řídí spojení pacienta s konzultantem v souladu s § 2 odst. 5 Pravidel, může také navázat spojení s Pacientům za účelem připojení Pacienta k Konzultantovi;

 3. Ceník - příloha k Pravidlům Platformy, ve které jsou uvedeny odměny, které má Organizátor získat za poskytnuté Služby; Ceník je k dispozici na Platformě;

 4. Infolinka - telefonní služba pro pacienta, dostupná na telefonním čísle +48 22 307 49 94 (náklady na připojení v souladu s tabulkami poplatků telekomunikačních operátorů);

 5. Partner - dodavatel Poskytovatele služeb, zejména subjekt vykonávající pojišťovací činnost nebo zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s Poskytovatelem služeb, na jejímž základě jeho příjemci (pojištění nebo zaměstnanci) získají přístup k přístupové službě a E-konzultační službě za podmínek uvedených ve Smlouvě;

 6. Podpora zdraví - činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 bod 7 polského zákona o lékařských činnostech, tzn. aktivity umožňující jednotlivcům a komunitě zvýšit kontrolu nad faktory podmiňujícími zdravotní stav a tím i jeho zlepšení, podporu zdravého životního stylu a environmentální a individuální faktory, které přispívají ke zdraví;

 7. Smlouva o poskytování Přístupových služeb - Smlouva o poskytování Přístupových služeb za podmínek stanovených Pravidly Platformy;

 8. Žádost o registraci - interaktivní formulář, který je vyplněn a odeslán v souladu s pravidly uvedenými v Pravidlech se rovná uzavření Smlouvy o poskytování přístupové služby a vytvoření a aktivaci Profilu na Platformě. Jde o jednu z forem uzavření výše uvedené smlouvy;

 9. Odměna - platba za Služby účtované Poskytovatelem služeb v souladu s Ceníkem.

 

3. Telmedicin Sp. z o.o. je subjekt provádějící lékařskou činnost a poskytuje zdravotnické služby ve smyslu zákona o léčebné činnosti jako registrovaný subjekt vykonávající zdravotní péči se vstupním číslem 000000191183 v rejstříku subjektů vykonávajících lékařskou činnost.

4. V rozsahu služeb může Poskytovatel služby realizovat kampaně na podporu zdraví v souladu s obecně platnými předpisy v dané zemi. Poskytovatel služby určí pravidla provádění kampaní na podporu zdraví v samostatných předpisech nebo podmínkách. Ve věcech, na které se nevztahují nařízení o kampani, se použijí Pravidla Platformy.

5. V rozsahu služeb poskytovaných nezávislými lékařskými subjekty nebo nezávislými odborníky v rámci jednotlivých lékařských postupů je každý z těchto subjektů zodpovědný za své Služby a dodržování jejich realizace v souladu s příslušnými požadavky.

 

§ 2. Přístupová služba

 

1. Přístupová služba zahrnuje:

 1.  organizování poskytování poradenských služeb E-konzultanty a experty,

 2. komunikaci prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace,

 3. poskytování platformy pacientům, odborníkům a konzultantům,

 4. službu platformy,

 5. přenos dat mezi pacientem a konzultantem nebo expertem,

 6. poskytování informací o službách E-konzultací,

 7. umožnění spojení s konzultanty a experty,

 8. registraci a obsluhu profilu,

 9. podpora informační linky,

 10. vyřizování stížností, účtování poplatků,

 11. průzkum spokojenosti služeb zasláním dotazů nebo telefonického kontaktu na vyhodnocení poskytované služby,

 12. výzkum preferencí týkajících se poptávky po produktech nebo službách zasláním dotazů nebo kontaktováním s žádostí o informace o produktu nebo servisních informacích.

 

2. Poskytovatel služby poskytuje přístupovou službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu v rozsahu, v jakém se vztahuje na přístup uživatele k Platformě. V rámci informační linky poskytuje Poskytovatel Služby přístupovou službu v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. V rámci E-konzultace je dostupnost určena časem dostupnosti jednotlivých expertů a konzultantů, definovaných v rámci Platformy.

3. V rámci organizace E-konzultačních služeb může asistent přijímat nebo iniciovat hovory s pacientem za podmínek stanovených v Pravidlech.

4. Asistent je oprávněn předběžně registrovat údaje a spojit pacienta na jeho žádost s konzultantem nebo expertem.

5. Proces komunikace s asistentem je registrován. Přijetím Pravidel se pacient zavazuje zaregistrovat komunikaci s asistentem.

6. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo dočasně omezit přístupnost přístupové služby, pokud je třeba provést potřebné údržbářské a servisní práce. Uživatelé jsou včas informováni o všech případech omezení.

7. Poskytovatel služby ověřuje práva Konzultantů vyplývající z ustanovení platných právních předpisů.

8. Poskytovatel služby poskytuje pacientům katalog.

 

§ 3. Podmínky uzavření a ukončení smluv

 

1. Smlouva je uzavřena za podmínek stanovených v Pravidlech Platformy a je dohodou o zdravotnických službách ve smyslu zákona o právech spotřebitelů.

2. Dohoda o poskytnutí přístupové služby se uzavře ve chvíli:

 1. podání Žádosti o registraci;

 2. akceptace Pravidel.

3. Uzavření Smlouvy o přístupové službě způsobem uvedeným v § 3 odst. 2a podléhá následujícím podmínkám:

 1. V žádosti o registraci uveďte emailovou adresu pacienta a kontaktní telefonní číslo (toto číslo nemůže být číslo pevné linky). Pacient má možnost zadat Heslo. Pokud heslo není poskytnuto Pacientům může být generovány automaticky systémem poskytovatele služby, o kterém bude pacient informován.

 2. Podání Žádosti o Registraci se rovná předložení prohlášení ze strany osoby podávající Žádost o registraci, že:

 • osoba, která podává žádost o registraci, má 18 let a je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu;

 • e-mailová adresa a telefonní číslo uvedené v Žádosti o registraci patří pacientovi a jejich uplatňování neporušuje práva třetích osob.

 1.  pokud je uživatel osobou bez způsobilosti k právním úkonům, osobou, která činí prohlášení, je jeho statutární zástupce.

 2. Po přijetí správně vyplněné Žádosti o registraci aktivuje Poskytovatel služby/Organizátor individuální profil pacienta na Platformě, ke kterému má Pacient přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla.

 3. Podání žádosti o registraci se rovná přijetí obsahu Podmínek pro Platformu ze strany Pacienta.

 

4. Uzavření smlouvy o poskytování přístupové služby způsobem uvedeným v §3 odst. 2, písmeno b obsahuje následující kroky:

 1. Pacient se spojí s oddělením Registrace přes infolinku a uvede své osobní údaje (jméno a e-mailovou adresu) a uvede, se kterým odborníkem/konzultantem se chce konzultovat;

 2. Oddělení registrace vytvoří na platformě konzultace a profil pacienta na základě údajů poskytnutých pacientem během telefonického rozhovoru;

 3. Po vytvoření Konzultace pošle oddělení Registrace na e-mailovou adresu, kterou poskytl Pacient, potvrzení o registraci s odkazem na Pravidla a přístupový kód:

i. Pacient souhlasí se zveřejněnými Pravidly v rámci přihlašování na Účet na webové stránce Poskytovatele služeb.

ii. Pokud expert/konzultant už volá pacientovi, aby začal konzultaci, pacient akceptuje Pravidla a Zásady ochrany osobních údajů stisknutím tlačítka "1" v reakci na volání záznamníku. Pacient má možnost poslechnout si Pravidla stisknutím tlačítka "2" a tlačítka Ochrana osobních údajů stisknutím tlačítka "3";

5. V případě uzavření smlouvy způsobem uvedeným v §3 odst. 2 Během prvního přihlášení do profilu, Pacient znovu zaznamená souhlas s Pravidly.

6. ID pacienta je spojeno s profilem, používá se k identifikaci pacienta Poskytovatelem služeb, poradce a odborníky a na komunikaci s pacientem.

7. Vytvoření profilu je bezplatné.

8. Pacient může vyplnit Profil zadáním dalších údajů prostřednictvím Formuláře, včetně údajů uvedených v § 2 bod 7 Pravidel E-konzultačních služeb, dodatečného e-mailu nebo telefonního čísla.

9. Pacient se zavazuje nezveřejnit přístupové údaje k profilu třetím stranám.

10. Pokud není ve zvláštních ustanoveních zvláštních dohod stanoveno jinak, dohoda o přístupových službách je rámcovou smlouvou a uzavírá se na dobu neurčitou.

11. Poskytovatel služby účtuje poplatky za organizaci E-Konzultačních služeb v souladu s Ceníkem a informacemi určenými pacientům umístěným na Platformě. Pacient se zavazuje okamžitě informovat Poskytovatele služeb prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím infolinky o jakémkoliv druhu narušení bezpečnosti nebo problémech s použitím Profilu pacienta neoprávněnými osobami.

12. Uchovávání, ochrana a zpřístupňování obsahu souvisejícího s uzavřením a plněním Smlouvy o poskytování přístupové služby pacientovi se uskutečňuje prostřednictvím elektronické komunikace.

13. V případě získání spolehlivých informací, že pacient může potřebovat okamžitou pomoc a informace o místě, kde se pacient nachází, asistent, konzultant nebo odborník - si splní povinnost poskytnout pomoc - může poskytnout pacientovi pomoc poskytnutím potřebných informací.

14. Pacient může kdykoliv vypovědět smlouvu s Poskytovatelem služeb/Organizátorem s měsíční výpovědní lhůtou a to tak, že předloží prohlášení, způsobem určeným k podání reklamace, pokud ustanovení zvláštní smlouvy nestanoví jinak. Poskytovatel služby může na žádost pacienta souhlasit s kratší výpovědí.

15. Poskytovatel služby/organizátor může kdykoli vypovědět smlouvu s pacientem na dobu 1-měsíční výpovědní lhůty, a to předložením prohlášení na uvedenou e-mailovou adresu pacienta, pokud ustanovení zvláštní smlouvy nestanoví jinak.

16. Každá smluvní strana může vypovědět smlouvu s okamžitou účinností v případě závažného porušení podmínek smlouvy druhou stranou, právních předpisů nebo práv druhé strany nebo třetí osoby.

 

§ 4. Podmínky služby

 

1. Poskytování některých E-konzultačních služeb organizovaných poskytovatelem služeb/organizátorem může být podmíněno potřebou poskytnout pacientovi další údaje uvedené v příslušných ustanoveních Pravidel o E-konzultacích.

2. Jednotlivá E-Konzultační služba trvá 15 minut (jedna jednotka času). Pokud E-konzultace potřebuje více času, Konzultant/Expert, prodlužuje dobu trvání konzultace na čas potřebný z hlediska zdravotního problému pacienta. Za prodloužení trvání konzultace za neúčtuje poplatek.

3. Maximální čekací doba na spojení s konzultantem v době, kdy je k dispozici, za předpokladu, že pacient splňuje podmínky stanovené v Pravidlech E-konzultace a dohodne si konkrétní termín Konzultace, je 60 minut. V případě prodloužení doby čekání na hovor nebo nedostatečné dostupnosti Konzultantů bude poskytovatel servisu informovat pacienta o situaci příslušnou zprávou. Ustanovení týkající se maximální čekací doby se nevztahují na služby E-konzultací, které jsou uspořádány v souladu s ustanoveními nařízení E-konzultačních služeb.

4. Pacient je povinen zrušit objednanou službu E-konzultačních služeb nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Pokud se pacient nepřipojí nebo neodpoví na výzvu Konzultanta, pomocníka nebo Experta v dříve zvoleném termínu, poskytovatel služby/organizátor si vyhrazuje právo účtovat pacientovi poplatek rovnající se ceně objednaného E-konzultační služby.

5. Náklady na službu E-konzultace závisí na typu zvolené služby E-konzultace. Ceny uvedené v ceníku zahrnují jednu jednotku E-konzultace.

 

§ 5. Platby

 

1. Poskytovatel služby/organizátor poskytuje přístupový službu za úplatu na základě pravidla, s výjimkou případů uvedených v pravidlech.

2. Platba za Služby může být provedena:

 1. Pacientem, zakoupením služby E-konzultace nebe Paušálu,

 2. partnerem Poskytovatele/Organizátorem služby, který na základě zvláštního smlouvy s Poskytovatelem/Organizátorem služby určí formu a rozsah přístupu k telemedicínským službám, poradenství a zdravotnickým informacím.

3. Platba za Služby může být provedena:

 1. za službu E-Consultation, přičemž se použijí další časové jednotky, účtuje poplatek za všechny použité časové jednotky podle ceníku,

 2. na základě Paušálu, pokud je tato možnost dostupná pro pacienta.

4. Poskytovatel služby/organizátor si vyhrazuje právo omezit dostupnost nákupu paušálu, co bude pacientovi oznámeno.

5. Poplatky za Služby jsou uvedene v ceníku, V Pravidlech připojení k Platformě, které jsou dostupné na platformě.

6. Poskytovatel služby na Žádost pacienta vystaví fakturu po výběru vhodné funkce na platformě anebo

7. Platba za jednu E-konzultační službu je uhrazena před anebo po její realizaci. Pacient je informován o čase platby a má možnost vzdát se E-konzultační služby před jejím zahájením, Pokud není možné provést platbu po provedení E-konzultační služby.

8. Zrušení E-konzultace v předstihu nejméně 24 hodin před datem, na který byla sjednána, v souladu s nařízeními o E-konzultacích, bude mít za následek automatické vrácení uhrazené platby.

9. Platby za Služby MOHOU provádět:

 1. Pacient vlastním jménem;

 2. Partner pro pacienta (svého zaměstnanca nebo na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi Partnerem a Pacientem).10. Platba se PROVÁDÍ pomocí:

 1. služby poskytované externí fakturační službou - pacient je automaticky přesměrován na externí fakturační službu,

 2. bankovním převodem - pacient je přesměrován na informace obsahující údaje o bankovním účtu poskytovatelem služeb a budou mu zaslání Platební pokyny pro úhradu

 3. Poukazkou - předem zakoupení balík E - konzultace, který se vztahuje na určený počet konzultaci. Poukázku si může koupit individuální pacient nebe Partner.

11. Pacient je automaticky přesměrován na stránku platebních metod anebo přes hypertextový odkaz zaslaný na e-mailovou adresu pacienta.

12. Pacient může uhradit uvedené poplatky prostřednictvím funkce fakturačního účtu. Účet funguje na základě těchto zásad:

 1. platba za konzultace se nejprve provede z prostředků nahromaděných na účtu, v rámci Profilu;

 2. fakturační účet může být dobít pacientem nebe partnerem a to převodem nebe poukázkou.

 3. c) zůstatek na účtu může být záporný, v takovém případě budou nové provedení finanční prostředky použitými prvotně na pokrytí záporného zůstatku. Limit záporného zůstatku je 100 PLN.

13. Částky uvedené v ceníku a na platformách jsou cenami brutto, jsou vyjádřené v polských zlotých, amerických dolarech, britských librách, českých korunách nebo české koruně a jsou závazné v době Uzavření dohody.

14. V rámci předplatného získává pacient prístup ke službám E-konzultace od chvíle registrace profilu, pokud Zvláštní smlouva nestanoví jinak. Rozsah služeb E-konzultace je k dispozici

jako Součást paušálů a může podléhát omezením podle podmínek paušálů.

15. Pro zakoupení paušálu:

 1.  zaregistrujte se nebo se přihlaste do profilu,

 2.  přejdete na sekci "Paušál" na domovské stránce,

 3. vyberte možnost Paušál,

 4. poskytněte požadované údaje o kreditní kartě,

 5. udělte souhlas na pravidelné vyúčtování kreditní kartou,

 6. akceptujte podmínky propagace,

 7. stisknutím tlačítka potvrďte svou volbu.

16. Platba za Paušál se uskuteční za podmínek stanovených pro platby za jednu službu E - konzultace, přičemž:

 1. první platba se uskuteční předem, v závislosti na výběru předplatného, ​​v souladu s

 2. cenou uvedenou v Ceníku,

 3. c) každá další platba bude inkasovaná každý kalendářní měsíc v den, který odpovídá datu uzavření Smlouvy.

 

17. Objednávky na Paušál se provádějí automaticky 7 dní v týdnu/24 hodin denně. Realizace objednávky, včetně poskytnutí Služby pacientovi v souvislosti s vybraným paušálem, probíhá od okamžiku, kdy Poskytovatel platebních služeb předá informaci o úhradě poplatku za vybraný Paušál ze strany Pacienta.

18. Autorizace platebních transakcí kreditní kartou se provádí prostřednictvím fakturační webové stránky, která je samostatným subjektem poskytujícím služby elektronicky. Údaje zadané do formuláře autorizace transakce jsou přenášeny přímo na stránku platebního systému.

19. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v závislosti na zvolené možnosti paušálně, pokud ustanovení zvláštních smluv nestanoví jinak.

20. Pacient má právo Smlouvu kdykoliv vypovědět v souladu s Pravidly, pokud tato Pravidla neupravuje zvláštní smlouva.

21. Aktualizace cen předplatného nevyžaduje změnu Pravidel. Aktualizovaná cena se vztahuje na uzavření nové Smlouvy o přístupových službách. Změna ceny paušálu neovlivní dohody uzavřené před změnou ceny paušálů.

22. Platba poukázkou je identifikována individuálním kódem kupónu, který zadá pacient v době objednání služby E-konzultace. Poukázkou navíc můžete dobít účet v záložce Profil pacienta, v záložce Stav účtu, jak je uvedeno v §5 bod 12. Individuální kód (kódy) poukázky se uděluje/udělují v době nákupu. Pokud je kupón koupený Partnerem, Partner poskytuje kódy kupónu Pacientovi (vašemu zaměstnanci nebo pojištěnému)

23. V případě nezaplacení zašle Poskytovatel služby pacientovi žádost o platbu. Pokud se žádost o platbu ukáže jako neúčinná, Poskytovatel služby je oprávněn inkasovat dluhy i externí společností na vymáhání pohledávek.

 

§ 6. Technické požadavky

1. Využívání Platformy vyžaduje následující technické požadavky, potřebné pro spolupráci s teleinformačným systémem používaným Poskytovatelem služeb:

 1. zařízení s přístupem na internet s operačním systémem Microsoft Windows, iOS nebo Android a minimální rychlostí připojení 1 Mbps,

 2. aktuální verzi webového prohlížeče Chrome s podporou aplikací nezbytných pro správné připojení k nainstalovanému teleinformačného systému,

 3. spuštění JavaScriptu (nejnovější a zapnutý JavaScript),

 4. aktivní e-mailová adresa,

 5. mobilní telefon.

 

2. V případě použití mobilní aplikace by zařízení mělo mít operační systém Android nebo iOS aktualizován na nejnovější verzi.

3. V případě používání platformy na mobilních zařízeních je třeba mít nainstalovanou aplikaci Telemedi.co, která je k dispozici na webové stránce Google Play (www.play.google.com) nebo Appstore (www.appstore.com).

4. Doporučené minimální rozlišení obrazovky při používání platformy pomocí prohlížeče je 1024x768 pixelů.

5. Spojení s Platformou se provádí pomocí protokolu SSL.

6. Pro zajištění bezpečnosti poskytování Služeb a přenosu dat Poskytovatel služby přijme opatření, zejména technické, odpovídající možné hrozbě.

7. Pacient nese výhradní odpovědnost za neuskutečnění nebo nesprávný výkon Služby vyplývající z toho, že pacient nesplnil požadavky stanovené v Pravidlech platforem.

 

§ 7. Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Poskytovatel služby/organizátor si vyhrazuje právo na:

 1. dočasné zastavení přístupové služby, zejména z důvodu údržby nebo důvodů souvisejících se systémovými úpravami platformy,

 2. zasílání na e-mailovou adresu Pacienty právních, technických a transakčních zpráv, týkajících se fungování Platformy a poskytování přístupové služby, včetně informací o změnách Pravidel,

 3. sdílení dat Konzultantů, Expertů požadovaných zákonem a kalendářů jejich dostupnosti,

 4. okamžitě informovat o nedostatečné dostupnosti Konzultanta, Experta, vyplývající z okolností, které vznikly po výběru datu konzultace Pacientům.

2. Poskytovatel služby/organizátor si vyhrazuje právo přestat poskytovat Přístupovou službu a převést práva na Platformu na jiný subjekt. Pacient má nárok na vrácení staženého ekvivalentu nevyužitého Paušálu od poskytovatele služeb/organizátora.

 

§ 8. Reklamace

 

1. Pacient má právo předkládat otázky, připomínky a reklamace v souvislosti s poskytováním přístupové služby.

2. Otázky, připomínky a stížnosti byste měli oznámit:

 1. na telefonním čísle infolinky,

 2. na e-mailovou adresu: obsluga@telemedi.co

 3. c) písemně na korespondenční adresu Poskytovatele služeb/Organizátora

3. Posouzení otázek, připomínek a reklamací týkajících se fungování Platformy a souvisejících technických otázek bude následovat co nejdříve v elektronické, písemné nebo telefonické podobě, podle vhodnosti vzhledem na formu podání reklamáce, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

4. Obsah reklamace by měl obsahovat alespoň:

 1. údaje umožňující identifikaci pacienta: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa (pro reklamace podané poštou);

 2. určení předmětu reklamace

 3. určení možných požadavků pacienta,

 4. uvedení data výskytu události, která prokazuje nesprávný výkon přístupové služby,

 5. číslo bankovního účtu – v případě žádosti o refundaci

 

§ 9. Zásady odpovědnosti

 

1. Poskytovatel služby/Organizátor a Pacient jsou povinni napravit škodu způsobenou druhou stranou v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo Pravidel Platformy, pokud jejich neplnění nebo nesprávné plnění nevyplývá z okolností, za které Strana není odpovědná.

2. Poskytovatel služby odpovídá za služby E-konzultace poskytované Konzultantem nebo Expertem, kteří poskytují služby v jeho jménu. V případě služeb poskytovaných nezávislými odborníky a konzultanty vystupuje poskytovatel služeb jako Organizátor. Poskytovatel služby a nezávislí Experti a Konzultanti jsou zodpovědní vůči pacientovi za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy o poskytováním Přístupových služeb.

3. Poskytovatel služby/Organizátor neodpovídá za poskytnutí neúplných, nesprávných nebo neúplných informací Pacientovi, zvláště pokud byly poskytnuty údaje třetích osob bez jejich vědomí či souhlasu. Za následky poskytnutí nekompletních, neúplných, nepravdivých, zavádějících nebo jinak nesprávných údajů je zodpovědný výlučně Pacient.

4. Poskytovatel služby/Organizátor neodpovídá za následky používání Přístupových služby ze strany pacienta způsobem, který není v souladu s platnými předpisy Platformy.

5. Poskytovatel služby/Organizátor neodpovídá za:

 1. škody způsobené třetím osobám, které vyplývají z používání Služeb Pacientům způsobem, který je v rozporu s Pravidly nebo právními předpisy,

 2. škody vyplývající z nedostatku kontinuity v poskytování Služeb, což je důsledkem okolností, za které Poskytovatel služby neodpovídá v důsledku vyšší moci,

 3. c)řízení a opomenutí třetích osob, s výjimkou osob, za které je poskytovatel služeb odpovědný podle zákona

 4. poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací Pacientům během registrace.

 

§ 10. Závěrečná ustanovení

 

1. Pacient nese náklady plynoucí z používání elektronických komunikačních prostředků potřebných k využívání Služeb v souladu s ceníkem provozovatele, který poskytuje telekomunikační služby pro Pacienta.

2. Je zakázáno odesílat nezákonný obsah, který je v rozporu se správnými postupy nebo porušuje práva poskytovatele služby nebo jiné práva, které by mohly způsobit nebo podpořit chování považované za nezákonné, porušující práva třetích stran, zejména autorská práva nebo osobní práva.

3. Platforma obsahuje obsah chráněný autorskými právy, právy průmyslového vlastnictví a nehmotným majetkem chráněným právem duševního vlastnictví. Žádný z tohoto obsahu, zejména text, fotografie, programy, grafika, ochranné známky, ikony, loga atd. prezentovány na stránce nesmí být reprodukovány ani distribuovány v žádné formě a bez předchozího povolení. Pacient se zavazuje používat obsah zveřejněný na Platformě pouze pro vlastní použití.

4. Poskytovatel služby je oprávněn jednostranně měnit Pravidla v případě:

 1.  okolnosti vyšší moci,

 2.  změny platných právních předpisů platných pro poskytování elektronických služeb nebo transakcí uzavřených na dálku,

 3. změny nebo zavedení nových služeb s výhradou, že cílem změn Pravidel je upravit obsah Pravidel vzhledem na nabídku.

5. Poskytovatel služby bude informovat pacienta o všech změnách Pravidel okamžitě po přihlášení se na Platformu. Pacient bude povinen dodržovat ustanovení nových Pravidel, pokud ho nevypoví do 14 dnů ode dne zveřejnění oznámení o změně předpisů. Pacient, který používá Platformu jako součást paušálu, přičemž neakceptuje změnu Pravidel, má nárok na vrácení nevyužité částky paušálu.

 

Pravidla služby E-konzultace

 

§ 1. Obecná ustanovení

 

1. Pojmy použité v Pravidlech E-konzultace služeb znamenají:

 1. Pracovní pohotovost - čas, kdy je Konzultant nebo Expert dostupný na Platformě a vykonává služby E- konzultací, které nejsou zahrnuty v harmonogramu;

 2. E-návštěva - typ E-konzultačních služeb včetně služeb a poradenství v oblasti telemedicíny, které poskytují pouze konzultanti;

 3. Katalog - informace o konzultantech/expertech, které jsou k dispozici na Platformě a které mimo jiné obsahují: jejich jména a příjmení, specializace, rozsahy poskytovaných služeb, e-mailové adresy, kalendáře dostupnosti, organizační řády subjektů vykonávajících zdravotnické činnosti nebo subjektů, v rámci kterých poskytují služby odborníci na výživu, trenéři, personální trenéři a jiné informace, zejména ty, které vyžadují platné právní předpisy;

 4. Medicínsky Konzultant - fyzická osoba, která je subjektem provádějícím lékařskou činnost v souladu s ustanoveními zákona o lékařské činnosti a příslušných předpisů nebo osoba provádějící práci pro Poskytovatele služeb, poskytováním telemedicínských služeb a Zdravotních informací prostřednictvím Platformy na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem služeb; Konzultanti poskytují zdravotní služby na základě nařízení a jejich vlastních organizačních předpisů uvedených v zákoně o lékařské činnosti nebo v platných předpisech.

 5. Nemedicínský Konzultant - fyzická osoba, která vykonává povolání dietologa, psychologa, trenéra, osobního trenéra, poskytuje poradenství a informace o zdraví pomocí Platformy podle smlouvy s poskytovatelem/organizátorem služeb; Nemedicínský konzultant není subjektem provádějícím lékařskou činnost a neposkytuje zdravotnické služby ve smyslu zákona o lékařské činnosti;

 6. Poradenství - forma E-návštěv, kterou poskytuje nemedicínský konzultant, který může mít formu dietního, psychologického, koučingového či školícího poradenství, atd.,

 7. Organizační řád - Organizační předpisy Poskytovatele služeb - Telmedicin sp.z o.o. - subjekt vykonávající lékařskou činnost uvedenou v zákoně o terapeutické činnosti, který je k dispozici na Platformě; organizační předpisy subjektů vykonávajících lékařskou činnost spolupracujících s poskytovatelem služeb, na jejichž základě Konzultanti/Experti poskytují zdravotnické služby, jsou k dispozici na platformě;

 8. Telemedicínská služba - zdravotní péče poskytovaná medicínskym konzultantem prostřednictvím teleinformačných systémů nebo komunikačních systémů ve smyslu zákona o lékařské činnosti a jiných platných předpisů;

 9. Smlouva - smlouva o poskytování E-konzultačních služeb uzavřena za podmínek uvedených v Pravidlech E-konzultací.

 

2. Subjekt poskytující služby E-konzultace je Konzultant nebo Expert akceptován pacientem. Konzultant nebo expert může být vybrán náhodně systémem - smlouva je uzavřena poskytovatelem služby po akceptaci Konzultanta nebo Experta. Pacient může odmítnout přijetí Konzultanta nebo Experta - v tomto případě se spojení s Konzultantem nebo Expertem přeruší a pacientovi nebude účtována platba za elektronickou návštěvu nebo zdravotnické informace.

3. Akceptace Medicínského Konzultanta se rovná souhlasu s poskytnutím zdravotní služby.

4. Konzultant poskytuje pacientovi služby E-konzultace specifikovány v Pravidlech E-konzultačních služeb prostřednictvím Platformy.

5. Konzultanti a experti provádějí E-konzultační služby v souladu s harmonogramem nebo časem Pracovní pohotovosti.

 

§ 2. Služby E-Konzultace

 

Podmínkou používání služby E-Konzultace je splnění podmínek stanovených v Pravidlech Platformy a akceptace Konzultanta/Experta.

 

1. Druhy služeb E-Konzultace:

 1. E-návštěva

 2.  Rada

 3. c) Služby telemedicíny;

 4. d) Zdravotní informace

 

2. Pacient si vybere typ službu E-Konzultace z dostupných možností:

 1. okamžitá - výměna informací se uskuteční po výběru služby E-Konzultace, akceptaci Konzultanta nebo Experta v pohotovosti a spojení s Konzultantem nebo Expertům; v případě služby okamžité E-konzultace má pacient možnost obrátit se na Konzultanta v Pohotovostní službě;

 2. dohodnutá - výměna informací následuje po výběru možnosti E-Konzultace, výběru data a přijetí Konzultanta nebo Experta; Vytvoření spojení s Konzultantem nebo Expertem vyžaduje opětovné přihlášení Pacienta na platformu v den a čas odpovídající zvolenému datu nebo - pokud má být služba poskytnuta telefonicky - dostupnost na uvedeném telefonním čísle;

 3. asynchronní - výměna informací probíhá po výběru možnosti asynchronní E-Konzultace, akceptace Konzultanta nebo Experta a vyplnění elektronického formuláře. Jako součást asynchronní výměny může pacient připojit určité dokumenty a poslat je Konzultantovi, který poskytne odpovědi do 48 hodin.

 

3. Komunikace Pacienta s Konzultantem nebo Expertům může mít formu:

 1. chatu - výměna krátkých zpráv mezi Pacientům a Konzultantem nebo Expertem,

 2. telekonference - audiovizuální přenos mezi Pacientem a Konzultantem nebo Expertem přes telefon nebo platformu,

 3. videokonference - audiovizuální komunikace mezi Pacientem a Konzultantem nebo Expertem prostřednictvím telefonu nebo platformy,

 4. výměny e-mailových zpráv.

 

 4. Dostupnost jednotlivých druhů služeb E - konzultace a forem komunikace závisí na konkrétním Konzultanta/Experta, který poskytuje E-návštěvy nebo poskytuje informace o zdravotním stavu.

5. Asynchronní forma je iniciovaná formou chatu, zatímco kontakt Konzultanta/Experta se může uskutečnit v jakékoliv formě, v závislosti na výběru pacienta nebo dostupné možnosti. Pokud konzultant rozhodne, že není možné odpovědět ve formě určené pacientem, bude o tom pacient informován prostřednictvím platformy nebo ve formě e-mailu nebo textové zprávy zaslané na mobilní telefon. Pacient se rozhodne o využití navrhované formy komunikace.

6. Podmínkou poskytování telemedicínské služby pacientovi je doplnění těchto údajů v profilu:

 1. jméno (jména) a příjmení (příjmení),

 2. datum narození,

 3.  pohlaví,

 4. národnost,

 5. adresa bydliště

 6. rodné číslo, pokud bylo uděleno, nebo jiné registrační číslo (v případě chybějícího rodného čísla),

 7. údaje a dokumenty týkající se zdravotního stavu potřebného pro realizaci služby telemedicíny,

 8. e-mailová adresa a kontaktní telefonní číslo (kromě čísla pevné linky).

 

7. Údaje uvedené v předchozím odstavci, pacient uvádí ve formuláři.

8. Telemedicínské služby poskytují Medicínský konzultanti v rozsahu uvedeném v Katalogu a Organizačních pravidlech při zohlednění zvláštního charakteru telemedicínské služby. Telemedicínské služby nezahrnují zdravotnické služby, které vyžadují osobní, přímý kontakt s osobou provádějící lékařské povolání.

9. Pokud to vyžaduje předchozí diagnóza a pacient souhlasil a pověřil medicínského Konzultanta, aby vydal recept, doporučení nebo příkaz na dodávku zdravotnických prostředků osobám, které se zabývají poskytováním poštovních služeb, může autorizovaný medicínsky Konzultant jako součást poskytování služeb telemedicíny vydat recept, doporučení nebo příkaz na dodávky zdravotnických prostředků, pokud je to odůvodněno zdravotním stavem pacienta, který se odráží ve zdravotní dokumentaci. V tomto případě může být manipulační poplatek účtován v souladu s Ceníkem. Poplatek za zpracování není formou platby za recept, ale slouží k úhradě nákladů spojených s odesláním receptu na adresu uvedenou Pacientům.

10. V případě přijetí receptu, doporučení na vyšetření nebo příkazu k dodání zdravotnických prostředků může osoba poskytující poštovní služby požádat o prokázání totožnosti Pacienta, přičemž, pokud není preukázaná jeho totožnost, uvedené dokumenty mohou být vráceny medicínskému Konzultantovi.

11. Pro vydání lékařského receptu, Medicínsky Konzultant může požádat pacienta, aby předložil dokumenty potvrzující předchozí diagnózu, jako například:

 1. kartu propuštění z nemocnice,

 2.  zdravotní záznamy,

 3. c) laboratorní/obrazové výsledky.

 

12. Konzultant může v případě potřeby doporučit fyzickou prohlídku osobou vykonávající lékařské povolání.

13. Medicínský Konzultanti mají všechny kvalifikace a oprávnění potřebné k poskytování služeb telemedicíny, v souladu se zákonem.

14. Poskytování služeb telemedicíny medicínskými konzultanti je založeno na současných lékařských a vědeckých poznatkech, které jsou dostupné prostřednictvím telekomunikačního systému nebo komunikačního systému, metod a prostředků diagnostiky a léčby chorob v souladu se zásadami profesionální etiky a řádné péče.

15. Poskytovatel služby/Organizátor ověřuje práva Konzultantů vyplývající z ustanovení platných právních předpisů.

16. Elektronické konzultace se uskutečňují prostřednictvím Teleinformačného systému.

17. Medicínský konzultanti vedou lékařské záznamy v souladu se zákonem, zejména v souladu se zákonem o právech pacientů. Nemedicínský Konzultanti připravují popis průběhu služby E-konzultace.

18. Konzultaci může předcházet dotazník týkající se mimo jiné všeobecného zdravotního stavu pacienta, aktuální léčby, výsledků testů, užívaných léků a genetických predispozic.

19. Medicínský Konzultant provede vyšetření pacienta, jehož cílem je zhodnotit jeho zdravotní stav a vybrat vhodné metody léčby.

20. Konzultant může zaznamenat průběh E-konzultačních služeb a záznam může být uložen na serverech určených Konzultantem. Přijetím Pravidel souhlasí pacient se zápisem průběhu E-konzultačních služeb včetně hlasového nebo audiovizuálního záznamu.

21. Pacient má přístup ke své zdravotní dokumentaci. Rovněž může dostat kopii zdravotní dokumentace v místě jejího uložení nebo poskytování služeb, které určí Medicínsky Konzultant nebo prostřednictvím poskytovatel poštovních služeb za poplatek uvedený v Ceníku.

 

§ 3. Podmínky uzavření a ukončení smluv

 

1. Smlouva uzavřená za podmínek stanovených v Pravidlech E-konzultačních služeb je smlouvou o zdravotnických službách ve smyslu zákona o právech spotřebitele.

2. Akceptace Konzultanta/Experta pacientem se rovná uzavření smlouvy o E-konzultační službě a přijetí předpisů E-konzultačních služeb.

3. Smlouva se uzavírá na dobu trvání služby E-konzultace.

4. Pacient má možnost kdykoliv odstoupit od Smlouvy. V případě E-konzultačních služeb může změna nebo odstoupení od služby E-konzultace vést k povinnosti zaplatit poplatek v souladu s platnými předpisy platnými pro Platformu. Po ukončení E-poradní služby ztrácí pacient možnost odstoupit od Smlouvy a je o tom informován.

5. Každá strana může vypovědět smlouvu s okamžitou účinností v případě závažného porušení podmínek smlouvy druhou stranou, právních předpisů nebo práv druhé strany nebo třetí osoby.

 
§ 4. Podmínky služby

 

1. Konzultanti poskytují služby E-konzultace za úhradu. Platby za služby E-konzultace se uskutečňují za podmínek stanovených v Pravidlech platformy.

2. Konzultanti nejsou oprávněni vybírat od pacientů poplatky.

3. Přijetím Pravidel bere pacient na vědomí skutečnost, že E-návštěvy nebo Rady jsou poskytovány prostřednictvím elektronické komunikace a Konzultant může v případě potřeby doporučit fyzickou prohlídku osobou vykonávající lékařské povolání.

4. Pacient má možnost pravidelně upravovat službu E-konzultace na základě podmínek stanovených v Pravidlech Platformy.

5. Pacient se zavazuje poskytnout Medicínskemu Konzultantovi všechny informace a okolnosti, které mohou být relevantní pro poskytování telemedicínských služeb, včetně kopií lékařských záznamů, výsledků testů, které mohou být nezbytné pro poskytování telemedicínské služby. Pacient se také zavazuje poskytnout Nemedicínskému Konzultantovi všechny informace a okolnosti, které mohou ovlivnit poskytnuté rady.

6. Pacient nese výhradní odpovědnost za nesprávné nebo skryté informace, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, pokud měli nebo mohly mít vliv na výkon služby E-konzultace.

 

 

 

§ 5. Technické požadavky

 

Za účelem realizace E-konzultačních služeb je pacient povinen dodržovat technické podmínky uvedené v Pravidlech Platformy.

 

§ 6. Zásady odpovědnosti

 

1. Konzultant/Expert a Pacient jsou povinni napravit škodu způsobenou druhou stranou jako důsledek neplnění nebo nesprávného plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo Pravidel E-konzultačních služeb, pokud jejich neplnění nebo nesprávný výkon vyplývají z okolností, za které tato strana není odpovědná.

2. Konzultant/Expert není odpovědný za služby Platformy, které poskytuje poskytovatel Služeb/Organizátor.

3. Konzultant/Expert nese zodpovědnost vůči pacientovi jen za to, že Konzultant/Expert selhal v neplnění nebo nesprávném plnění smlouvy.

4. Konzultant/Expert neodpovídá za poskytnutí neúplných, nesprávných nebo nepřesných informací Pacientům, zejména pokud jsou poskytnuté informace o třetích osobách bez jejich vědomí či souhlasu. Za následky poskytnutí nepravdivých, neúplných, nekompletních, zavádějících nebo jinak nesprávných údajů je zodpovědný výlučně Pacient.

5. Konzultant/Expert neodpovídá za následky používání Služeb Pacientům způsobem, který není v souladu s Pravidly.

6. Konzultant/Expert není odpovědný za:

a) škody způsobené třetím osobám, které vyplývají z používání Služeb pacienty způsobem, který je v rozporu s Pravidly nebo právními předpisy,

b) škody vyplývající z nedostatku kontinuity při poskytování Služeb v důsledku okolností, za které Konzultant/Expert není zodpovědný, z důvodu vyšší moci, řízení a opomenutí třetích stran, kromě osob, za které je podle zákona zodpovědný Konzultant/Expert,

c) poskytnutí Pacientům při registraci nepravdivých nebo neúplných informací.

 

§ 7. Reklamace

 

1. Pacient má právo na dotazy, připomínky a reklamace služeb E-konzultace. Dotazy, připomínky a reklamace týkající se fungování platformy a souvisejících technických problémů by měly být nahlášeny na e-mailovou adresu: obsluga@telemedi.co.

2. Lhůta pro posouzení reklamace je 14 pracovních dnů, pokud příslušné organizační předpisy nestanoví kratší lhůtu.

3. Obsah reklamace by měl obsahovat alespoň:

a) údaje umožňující identifikaci pacienta: přihlašovací jméno Pacienta, jméno a příjmení, e-e-mailovou adresu a poštovní adresu (pro reklamace zaslané poštou);

b) určení předmětu reklamace,

c) určení možných požadavků Pacienta,

d) uvedení data výskytu události, která svědčí o nesprávném výkonu Služby E-konzultace.

 

§ 8 Závěrečná ustanovení

 

Je zakázáno odesílat nezákonný obsah, který je v rozporu s dobrými zvyklostmi nebo porušuje práva Poskytovatele služby nebo jiná práva, které by mohly způsobit nebo podpořit chování považované za nezákonné, porušující práva třetích osob, zejména autorská práva nebo osobní práva.