Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

Za nejvyšší prioritu považujeme důvěrnost dat a ochranu soukromí našich uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje uživatelů stránek www.telemedi.co, které spravuje Telmedicin sp. z o.o. („Telmedicin”).

Při zpracování dat našich uživatelů se řídíme níže uvedenými pravidly:

 1. neshromažďujeme více informací, než jaké skutečně potřebujeme k poskytování našich služeb;

 2. údaje nepoužíváme pro žádný jiný účel, než jsou účely uvedené níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;

 3. data neukládáme déle, než je nutné;

 4. tyto údaje neposkytujeme třetím stranám v jiných situacích, než které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Kdo jsme?

Telmedicin a subjekty, které poskytují služby, jsou správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.telemedi.co od svých uživatelů.

Na jaké účely a na jakých podkladech zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Pokud se během vaší návštěvy na www.telemedi.co nerozhodnete zřídit účet na webových stránkách nebo nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou zde k dispozici, nezpracováváme žádné z vašich informací, s výjimkou vaší IP adresy. Uložení vaší IP adresy je nutné z technických důvodů týkajících se správy našich serverů. Vaše IP adresa bude použita také pro shromažďování obecných statistických informací, které se k vám vztahují (např. Ve vztahu k místu, kde se nacházíte při připojení k webovým stránkám Telmedicinu). Nicméně nemůžeme vás identifikovat pouze na základě IP adresy.

 • Údaje získané od vás při používání kontaktních formulářů zpřístupněných na webových stránkách www.telemedi.co jsou vždy zpracovávány za účelem doručení odpovědi na předloženou žádost. Data jsou po dokončení komunikace vymazána. Právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů je souhlas, který nám dáte. Předložení vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli vaši žádost zpracovat.

 • Údaje, které zadáváte prostřednictvím registračního formuláře při nastavování svého účtu www.telemedi.co, jsou zpracovávány za účelem nastavení profilu, organizování výměny informací mezi vámi a Telmedicinem a dalšími uživateli webu za podmínek definovaných ve Smluvních podmínkách služby, jakož i - v případě, že podáte stížnost - ke zpracování stížností. Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou mezi Vámi a Telmedicínem. Předložení Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud odmítnete předložit údaje nebo poskytnete nesprávné údaje, znemožníte poskytování služeb Telmedicinem.

 • Osobní údaje, které získáme v souvislosti s používáním služeb telemedicíny, budou zpracovány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Telmedicínem a za účelem plnění povinnosti Telmedicinu udržovat zdravotní záznamy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva o poskytování elektronických služeb uzavřená s Telmedicinem a ustanovení o právech pacienta.

 • Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat pro marketingové účely. Právním důvodem pro zpracování vašich údajů pro tento účel je náš právně oprávněný zájem, který souvisí s potřebou propagace našich služeb.

 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také za účelem stanovení obranných linií a uplatnění nároků. Právním důvodem pro zpracování vašich údajů pro tento účel je náš právně oprávněný zájem, kterým je ochrana práv Telmedicína při jakémkoli soudním a správním řízení.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

 • Rozhodnete-li se nás kontaktovat, Vaše osobní údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře budou vymazány ihned po poskytnutí řešení vaší žádosti.

 • Rozhodnete-li se zřídit účet na webových stránkách www.telemedi.co, zpracujeme vaše údaje po dobu, po kterou využíváte naše služby, a - po odstranění účtu - po dobu omezení nároků souvisejících s používáním služby. webové stránky definované v ustanoveních zákona.

 • Pokud se rozhodnete využít služeb telemedicíny, zpracujeme vaše data, která poskytujeme, když poskytujeme služby po dobu potřebnou pro vedení zdravotnické dokumentace požadované předpisy upravujícími archivaci dokumentace. Po uplynutí této doby budou data vymazána.

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely, dokud k tomuto účelu a po dobu, po kterou máte účet v našem portálu, nepředložíte námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

Komu můžeme sdělit vaše osobní údaje?

 • Poskytujeme bezpečnost pro všechny vaše osobní údaje, které máme k dispozici, a neposkytujeme žádné z těchto informací třetím stranám v jiných případech, než které jsou uvedeny níže, pokud nezískáme váš písemný souhlas nebo pokud není zpřístupnění osobních údajů nezbytné z důvodu zákonnou povinnost uloženou Telmedicinu.

 • Vaše osobní údaje nesdělujeme žádným subjektům mimo Evropský hospodářský prostor, pokud neexistují řádné standardy ochrany údajů.

 • Údaje, které předložíte v souvislosti s používáním služeb www.telemedi.co, mohou být poskytnuty:

 1. subjekty zpracovávající platby za naše služby za účelem poskytování služeb a zpracování plateb za služby, které používáte;

 2. poskytovatelé služeb a IT systémů, které jsou využívány za účelem poskytování služeb Telmedicinem;

 3. subjekty poskytující služby nezbytné pro zasílání transakčních a produktových informací prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv v míře nezbytné pro automatizaci, zjednodušení a analýzu těchto procesů;

 4. externí subjekty poskytující účetní a účetní služby v míře nezbytné pro poskytování těchto služeb Telmedicinu;

 5. právní rady a poradci poskytující služby Telmedicinu v míře nezbytné pro využití Telmedicinu;

 6. orgánů veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení, pokud to vyžaduje zákon. V každém případě tohoto zveřejnění se snažíme, aby zástupci výše uvedených orgánů požadovali, aby údaje byly zveřejněny přímo. V případě, že jsme povinni sdělit vaše údaje, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat a předložíme vám kopii žádosti, pokud nám to zákon umožní.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte konkrétní práva. V níže uvedené části podrobně vysvětlíme, jaká jsou vaše práva a jak je můžete provádět.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte kdykoli právo na přístup k vašim informacím, které Telmedicin zpracovává. Nejjednodušší způsob, jak toto právo provést, je otevřít záložku „Edit Profile“, kterou má každý uživatel k dispozici po přihlášení k účtu na www.telemedi.co.

Pokud nemáte účet na adrese www.telemedi.co, můžete toto právo provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

 • Právo na opravu vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli opravit své osobní údaje. Nejjednodušší způsob, jak toto právo provést, je otevřít záložku „Edit Profile“, kterou má každý uživatel k dispozici po přihlášení k účtu na www.telemedi.co.

Pokud nemáte účet na adrese www.telemedi.co, můžete toto právo provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

 • Právo na výmaz a právo na zpracování vašich údajů je omezeno

Po skončení účelu, ke kterému byly shromážděny vaše údaje, odstraníme údaje, které jsme o vás shromáždili. Můžete kdykoli požádat o vymazání všech údajů, které se týkají vás, nebo o omezení zpracování vašich údajů. Toto právo můžete provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

Pamatujte na to Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s používáním telemedicínských služeb zpracovávaných v rámci vašich zdravotních záznamů musí být uchovávány po dobu uvedenou v ustanoveních příslušného zákona o právech pacientů. Během této doby nebudeme schopni provést vaši žádost o smazání těchto dat.

 • Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů

Zpracujeme-li Vaše data za účelem provádění přímého marketingu nebo zpracováváme vaše údaje v souvislosti s významným a oprávněným zájmem Telmedicinu nebo s jakýmkoli veřejným zájmem, máte právo kdykoli proti tomuto zpracování vznést námitky. V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem provádění přímých marketingových aktivit, ale v jiných případech se může ukázat, že existují jiné důvody, které odůvodňují zpracování vašich údajů - poté jsme nuceni vaši žádost odmítnout . O důvodech odmítnutí budete vždy informováni. Toto právo můžete provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo žádat o údaje, které jsme shromáždili o vás, které vám budou zaslány. Pokud je to technicky možné, pošleme data v běžně používaném formátu na uvedenou adresu. Toto právo můžete provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

 • Právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů

Dojde-li ke zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Nezapomeňte prosím, že odnětí vašeho souhlasu nezpůsobí, že jakékoli předchozí zpracování bude považováno za nezákonné. Toto právo můžete provést kontaktováním našeho inspektora ochrany dat. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt na našich webových stránkách.

Profilování

Nepoužíváme žádné informace, které nám poskytnete za účelem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Soubory cookie

Aby webová stránka fungovala správně, poskytovatel služeb používá technologii souborů cookie. Soubory cookie jsou malé balíčky informací uložených na zařízení uživatele, které obvykle obsahují adresu webové stránky, údaje o uložení souboru cookie, datum vypršení platnosti, jedinečný identifikátor a další informace v závislosti na účelu daného souboru cookie.

Uživatel může zakázat používání souborů cookie ve svém zařízení podle pokynů výrobce svého webového prohlížeče, což však může způsobit, že některé nebo všechny funkce webových stránek nebudou k dispozici.

Na základě souborů cookie není možné identifikovat totožnost uživatele. Soubory cookie jsou generovány přímo platformou a nemusí je číst jiní poskytovatelé. Externí soubory cookie mohou být čteny externím serverem.

Poskytovatel služby používá soubory cookie pro:

 1. udržování uživatelských relací (vlastních souborů),

 2. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele (vlastní soubory),

 3. účely zabezpečení dat (vlastní soubory),

 4. shromažďování statistik (anonymních) umožňujících optimalizaci využívání služeb (externí soubory),

 5. kombinuje funkce webové stránky s dalšími externími službami používanými uživatelem (externí soubory),

 6. zobrazování reklamního obsahu v souladu s preferencemi uživatele a omezování množství zobrazeného reklamního obsahu (externí soubory).

 

Poskytovatel služby používá dva hlavní typy souborů cookie:

 1. Session cookies - odstraněny ze služby, když je relace uživatele ukončena

 2. Konstantní cookies - které jsou uloženy po delší dobu.

Každý uživatel může soubory cookie uložené v zařízení kdykoli odstranit v souladu s pokyny poskytovatele prohlížeče.

 

Nástroje používané na stránkách www.telemedi.co / typ cookies / co dělají

 

Google Analytics

 

External Cookies (Google Inc.)

 

shromažďování obecných a anonymních statistických údajů

Pixel Facebook

 

External Cookies (Facebook)

 

zobrazování reklam přizpůsobených uživatelským preferencím na základě jejich aktivity na Facebooku

 

Google AdWords

 

External Cookies (Google Inc.)

 

prezentující reklamy přizpůsobené preferencím uživatele

 

Google Tag Manager

 

External Cookies (Google Inc.)

 

shromažďování obecných a anonymních statistických údajů

 

LeadWorx

 

External Cookies (Leadworx, Inc.)

 

Identifikace anonymních návštěv na telemedi.co

 

Albacross

 

External Cookies  (Albacross Nordic AB)

 

Identifikace anonymních návštěv na telemedi.co a možnost cílit bannerové reklamy na základě vašich návštěv.

 

Hotjar

 

External Cookies anonymous)

 

Shromažďování obecných a anonymních statistických údajů týkajících se chování anonymních uživatelů na stránce, způsobu, jakým je využívají za účelem optimalizace fungování webových stránek telemedi.co

Fullstory

 

External Cookies

 

Shromažďování obecných a anonymních statistických údajů týkajících se chování anonymních uživatelů na stránce, způsobu, jakým je využívají za účelem optimalizace fungování webových stránek telemedi.co

 

Livechat

 

External Cookies

 

nástroj, který umožňuje komunikaci prostřednictvím chatu s operátory na adrese.

 

Externí cookies na webové stránce: slouží k přizpůsobení obsahu webové stránky preferencím uživatele ak optimalizaci používání webové stránky, např. přizpůsobení jazykové verze požadavkům uživatele

 

Externí cookies ukládáme po dobu 365 dní.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů mohou být vylepšena a doplněna a nejnovější verze budou zveřejňovány pokaždé na webových stránkách www.telemedi.co s informacemi o datu poslední aktualizace. Žádné budoucí změny nesmí omezit vaše práva bez vašeho souhlasu.

Kontaktování Telmedicinu a inspektora ochrany údajů

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Telmedicin zasláním žádosti o informace na adresu: obsluga@telemedi.co

Za účelem zjednodušení výkonu vašich práv jmenoval Telemedicin inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat zasláním žádosti o informace na adresu: iod@telemedi.co

 

Doufáme, že všechny vaše dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžeme uspokojivě zodpovědět. V případě, že dojde k závěru, že některá z našich činností porušuje vaše práva, máte právo podat stížnost u orgánů dozoru v rozsahu ochrany osobních údajů, kterým je Generální inspektor ochrany osobních údajů.